Publicaties

De problemen van spectrum management blijven aandacht vragen – met name omdat de regelgeving rond spectrum gebruik meer en meer gedetailleerd wordt . Dat is mede het gevolg van de context: een aantal commissies van de EU, van de CEPT en van ETSI houdt zich bezig met regelgeving en de technische uitwerking daarvan in Europese Normen. Omdat de verantwoordelijkheden niet altijd even duidelijk gescheiden zijn, is het resultaat een langdurig proces, veel documenten met overlappende inhoud en eisen en steeds verdere beperking van nieuwe productmogelijkheden. De recent uitgebrachte “Radio Equipment Directive” van de EC verandert daar weinig aan, ondanks de goede bedoelingen. Buiten Europa wekt deze ondoorzichtige spaghetti vooral verbazing en onbegrip. Zonder ingrijpende veranderingen is geen verbetering mogelijk – daarvoor zijn er te veel commissies met overlappende verantwoordelijkheden. Een voorwaarde voor verandering is een her-orientatie van de regelgeving, een verschuiving van focus naar breed toepasbare regels in plaats van gedetailleerde, van toepassing afhankelijke technische eisen aan apparatuur. De spectrum sharing metrics – zie hieronder – bieden een basis voor zo’n her-orientatie. Dit is uitgewerkt in het technische artikel Technology Agnostic Regulation for License Exempt Spectrum. Hierin worden de metrics aangevuld met regels voor de effectiviteit van adaptief spectrumgebruik en voor regels voor storing van en naar aanliggende frequentiebanden.

Onderzoek op het gebied van spectrum belasting en spectrum sharing efficiency is een stap verder gebracht door die twee te combineren en verder uit te diepen in een nieuw research paper, in samenwerking met Peter Anker van EZ en Roel Schiphorst van de Universiteit Twente. Het resultaat is gepubliceerd in INFO, het magazine van de Emerald groep dat zich bezig houdt met het gebied waar technologie en regelgeving elkaar overlappen. Het paper laat zien dat twee metrics – voor spectrum belasting en voor spectrum sharing efficiency – voldoende zijn om spectrum misbruik te voorkomen en goed spectrumgebruik te stimuleren zonder door strakke regelgeving het kind met het badwater weg te gooien. De blogpost “Competitie of Compliance” geeft het nut aan van deze benadering.

De opmars van LTE – long term evolution (van mobiele telefonie) – in spectrumland gaat gepaard met conflicten over storing van en door bestaande gebruikers. Een paar jaar geleden werden reeds de banden 2300-2400MHz en 2500-2690MHz aan LTE toegewezen na stevige onderhandelingen van LTE belanghebbenden en Europese overheden. Zoals gebruikelijk hebben de experts van de CEPT studies gedaan en rapporten gepubliceerd over de te verwachten storing van LTE netwerken en mobieltjes enerszijds en anderszijds licentie-vrije apparatuur zoals Wi-Fi, Bluetooth en andere “short range devices”. De conclusies waren positief – er zou wel wat storing optreden maar de gevolgen zouden beperkt zijn. Dat blijkt niet zo te zijn, de storing is veel sterker dan verwacht en aanpassing van de LTE toelatingseisen lijkt gewenst. Dat onderwerp op zich is een whitepaper waard maar daar gaat het me niet. Het gaat me hier om de ondergeschoven rol die licentie-vrije apparatuur speelt in de spectrumwereld. De economische waarde van licentie-vrije apparatuur zelf en het gebruik van die apparatuur beloopt vele tientallen miljarden euros op basis van een magere 105MHz aan spectrum beneden de 5GHz. Dat is minder dan 10% van het spectrum dat aan cellulaire systemen is toegewezen. Meer hierover vindt in dit white paper en in de blog post “Licentie-vrije Waarde”.

Verder is er o.a. een kort artikel over Voice over Wi-Fi Voice over Wi-Fi en de problemen die daarbij optreden.

Met de opkomst van smartphone en tablets wordt High Density Hetergenous Networking een realiteit en wel sneller dan verwacht. Omdat de IEEE standaard waarop de Wi-Fi technologie gebaseerd is, geen rekening houdt met dit soort netwerken, levert dit problemen op die potentieel desastreus zijn. Het white paper The challenge of High Density Heterogeneous Wi-Fi Networks document analyseert deze uitdaging en wijst de richtingen aan waarin oplossingen ontwikkeld kunnen worden.

Het meten en beoordelen van de prestaties van een Wi-Fi netwerk blijft een moeilijk onderwerp, niet in het minst omdat veel publicaties transmissiesnelheid verwarren met capaciteit het white paper Wi-Fi Performance Metrics zet de zaken in een ander daglicht.

Het boek Sharing RF Spectrum with Commodity Wireless Technologies, werd geschreven samen met Dr. Luke Qian (toen werkzaam bij Cisco). Het werd gepubliceerd door Springer in 2011. Dit op de praktijk gerichte boek geeft een breed overzicht van radiospectrum gebruik en regelgeving met de nadruk op licentie-vrij spectrum en consumentenproducten. Daarnaast gaat het boek in op de verschillende vormen van gemeenschappelijk gebruik van spectrum en hoe verschillende draadloze technieken hiervan gebruik maken. Verder bevat het een hoofdstuk over netwerkbeheer en het belang daarvan voor het realiseren van optimale prestaties in draadloze netwerken.

“Wireless Mesh Networks” – hoofdstuk  16 uit Emerging Technologies in Wireless LAN geredigeerd door Dr.Benny Bing of Georgia Tech, werd eveneens samen met Dr. Luke Qian geschreven en gepubliceerd in 2008 door Cambridge University Press. Dit uitgebreide hoofdstuk beschrijft alle aspecten van Wireless Mesh netwerken op basis van commercieel beschikbare technologieën zoals Wi-Fi.